ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

По повод месеца на будителите галерия „Мисията“ е домакин на изложбата „Пътят на св. Кирил и Методий“ на БАН

04/11/2021

Изложбата „Пътят на Кирил и Методий“ е създадена от Кирило-Методиевския научен център при БАН в подкрепа на сертифицирането на „Културния маршрут Кирил и Методий“ в рамките на програмата „The Cultural Routes of the Council of Europe“, която има за цел да покаже чрез пътуване през пространството и времето, как наследството на отделните европейски страни допринася за очертаването на общо културно наследство. Тази програма е канал за междукултурен диалог и подкрепя по-доброто познание и разбиране на Европейската културна идентичност заедно със съхраняването и възстановяването на природното и културно наследство. 

Равноапостоли, първоучители на славяните, съставители на първата славянска азбука, отци на славянската книжовност – това са Светите братя Кирил и Методий. Тяхното дело е цивилизационно явление, приобщило славянството към европейското християнство. Почитта към това дело е един от забележителните феномени в културната традиция на голяма част от Европейския континент, превърнала се в паневропейска, когато през 1980 г. папа Йоан Павел IIобявява Кирил и Методий за съпокровители на Европа. 

Солунските братя са хилядолетен символ на духовност, чийто култ е бил присвояван по различен начин, в различни епохи от различни народи като част от техните усилия за независимост и признание. В наши дни той е не само инструмент за подкрепа на национално самосъзнание, но също така символ на сближаване и на споделяне на европейските ценности- в Европа и извън нея. Постерите маркират само някои от повратните точки в делото на Първоучителите и на техните следовници, както и места, символични за паметта към тях – така, както ги познаваме от историческите извори за делото им и от свидетелствата за кирило-методиевската традиция, натрупани в хода на времето. Показани са и най-знаменателни паметници на славянската книжовност, религиозни средища, произведения на изкуството. Всичко това носи огромен потенциал да бъде обяснено Кирило-Методиевото културно наследство като общ феномен от Европейско значение, внушаващ религиозна толерантност, интелектуално равноправие и разбиране на европейската културна история и идентичност.

Изложбата е финансирана от българската Национална научна програма “Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и от проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Нейни автори са Славия Бърлиева (концепция и текст) и Стоян Бунджулов (художествен дизайн). Представя се с подкрепата на Държавния културен институт към Министерството на външните работи на Република България.

Предстоящо

Изложба на съвременно турско изкуство беше открита в галерия „Мисията“
На 1 февруари в галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към Министъра на външните работи беше открита...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ

Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни изкуства на Университет за изкуства - Белград и проф. Светозар Бенчев, декан на Факултета по изящни изкуства на Национална художествена академия - София. Димитре Печич е редовен професор... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал