За нас

 
"Как виждаш България?" Самуил Стоянов, 2007,
инсталация-светлинно табло, размер 150 х 106 х 15 cm
 
 
Културен институт към министъра на външните работи

МИСИЯ
Да бъде интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдейства за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

ЦЕЛИ
 Да участва в конструирането на положителния образ на България като съвременна държава с богата древна и динамична съвременна култура и потенциал да даде своя принос в глобалните процеси на междукултурен диалог.
 Да работи и съдейства за издигане значението и ролята на България като активен партньор в международното културно сътрудничество.
 Да съдейства за максималното използване на ресурса на повишения международен авторитет на България за разширяване на културното присъствие на България зад граница.
 Да съдейства за изпълнението на регионални външнополитически приоритети чрез културна дипломация.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ:
 Подкрепя програми и проекти, които поставят акцент върху културното многообразие и междукултурен диалог, като водеща тема в актуалния дневен ред на Европейския съюз
 Насърчава установяването на директни връзки между българските културни оператори и сродни на тях чужди с цел създаване на условия за успешното интегриране на националната култура в европейската и световна сцена.
 Подпомага и работи за приоритетното изпълнение на културни проекти и програми като елемент от трансформацията на културното сътрудничество по посока на интегрирането на междукултурния диалог като водещо за Европейския съюз направление в културната област.
 Развива стратегия и работи за координиране на международната културна дейност на правителствените и неправителствени организации, ангажирани в областта на международната културна политика.
 Насърчава активните на полето културни организации за разширяване на географския периметър за популяризиране на образа на България и повишаване на интереса към нейната история, култура и съвременен духовен облик.
 Стимулира и оказва професионално съдействие на българските дипломатически мисии за изпълнението на двустранни и многостранни културни проекти и прояви.

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ - Декларации служители от ДКИ по чл. 35, ал. 1,т. 2 по ЗПКОНПИ

Списък на служителите подали декларации по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ

Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ

Заповед за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавния културен институт към министъра на външните работи на Република България, съгл. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ Пълният текст на документа - в приложените файлове

Устройствен правилник за дейността на Културния институт

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ В сила от 19.06.2012 г. Издаден от Министерството на външните работи Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г.

Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Вътрешните правила регламентират управлението на единния фонд на МВнР от художествени произведения в България и в задграничните  представителства. Чл.2 Управлението на фонда се извършва от Държавния културен институт/ДКИ/ към министъра на...

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тези правила се уреждат организацията и реда за работа на служителите в Държавния културен институт към Министъра на външните работи /ДКИ към МВнР/ по изпълнение на Закона за достъп до...

ДОКУМЕНТИ

В тази секция има 2 документа.
За да ги видите моля кликнете тук.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook