ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Българо-Норвежки проект

в подкрепа на международните ангажименти на България за противодействие на антисемитизма и опазването на еврейското наследство

Инициативата „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ е инициатива, която се  изпълнява от Министерството на външните работи в партньорство с „Норвежки център за изследвания на Холокоста и малцинствата“ от страна на донорите и с Дипломатическия институт и Държавния културен институт към министъра на външните работи на  Р. България, от българска страна.

Проектът цели да окаже подкрепа на Министерство на външните работи и други заинтересовани страни при изпълнението на ангажиментите на България като член на ЕС и „Международния алианс за възпоменание на Холокоста“ (МАВХ) за интеграцията на мерки, посветени на предотвратяване на антисемитизма в съответните национални стратегически документи и планове за действие, по-специално по отношение на разработването и прилагането на първия Национален план за действие (НПД) за борба с антисемитизма.

Чрез изпълнението на посочените дейности проектът цели да повиши институционалния капацитет и експертиза на българското МВнР и други компетентни институции, да увеличи интереса и познанията на българските граждани и да повиши обществената информираност за еврейската култура, да укрепи академичните изследвания за Холокоста, както и да развие устойчиво сътрудничество и обмяна на опит между България и Норвегия.

Дейностите, планирани от Държавния културен институт 

·         Планираните дейности се реализират паралелно с осъществяваните проекти на МВнР (изготвянето на Национален план) и Дипломатическия институт (социологическото проучване, дигитална платформа, международни конференции и изграждане на академична мрежа).

·         Дейностите на ДКИ включват значителен брой партньори от различни сектори. Целта е да се създадат продукти, които устойчиво и иновативно да комуникират в публичното пространство темите на проекта.

·         Дейностите ще акцентират върху увеличаване интерес и познанията на българската общественост за еврейската култура в многообразната картина на българското общество, да насърчи академичните изследвания за Холокоста.

·         Изготвените продукти ще служат като аргументи и доказателства за международната комуникация на страната – в рамките на МАВХ; да се изтъкне спецификата на „българския случай“ в исторически план и възможностите да се утвърждава позитивен образ на страната като активно ангажирана да противодейства на проявите на антисемитизъм и език на омразата.

Организация

  •                 Провеждане на изследвания, работни групи и дискусионни форуми;
  • ·         Тренингови сесии за младо поколение „мултипликатори“
  • ·         Изготвяне на изследвания, които да станат основа за пътуващи (документални и авторски) изложби
  • ·         Изработване на материали – постери, изложби, видео-материали, които да станат част от продължаващите дейности в Националния план за противодействие на антисемитизма и комуникационни дейности, както и част от материалите на ДКИ по темата.

Изследвания

Дейност 7.1 - изследвания и подбор на материали, които са посветени на еврейското културно наследство. Изследванията са възложени на експерти от академичния сектор и НПО, организации на еврейската общност. Темата за еврейското наследство е илюстративна за историята на...

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

Дейност 7.2.a – креативно съдържание и продукти, опиращи се на изследванията от предходната дейност или добавящи специфичен поглед към присъствието на еврейската общност и ролята ѝ в развитието на обществения и културен живот. За целта ДКИ се обръща към културни...

Креативните проекти

Дейност 7.2.b – създаване на творчески продукти – мултимедия и анимация, мобилни приложения съвместно с автори или творчески екипи. Тези продукти ще повишат интереса към ключови теми на проекта. Материалите ще се използват в различни презентации и събития, за да...

Културни форуми и творчески работилници

  Дейност 7.2.с – организиране на специални секции и дискусионни панели в културни форуми (фестивални събития, резидентни програми и др.). Целта е да бъде въвлечена широка аудитория към темата за наследството на Холокоста и различни аспекти на еврейското наследство и...

Посланици на инициативата

  Дейност 7.3.а включва организиране на обучителен модул от млади „Посланици на инициативата “, които да бъдат подготвени да дискутират или да участват в проекти, които продължават дейностите, инициирани от проекта. Целта е да бъдат подготвени група от...

Дати и събития, личности

В секцията са поместени новини, посветени на развитието на проекта и важни дати от историята на евреите в България.

Публикации по темата противодействие на антисемитизма

 В раздела са представени ключови документи, свързани с темата на проека - като Социологическото проучване на обществените нагласи по отношение на прояви на антисемитизъм, Стратегията на ЕС за борба с антисемитизма и други публикации.

Предстоящо

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ
Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ ДИАЛОГ В ИЗКУСТВОТО

В препълнената зала на галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към министъра на външните работи на 16 февруари 2023 г. се състоя официалното откриване на изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“. Оригинални и нови произведения на двама професори от Художествените академии в София и... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал