Представяне на изложбата „Гутенберг и славянският свят“ в Солун

Генерално консулство на Р България в Солун, Гърция

Община на град Солун

05-12 юни 2018 г.

   Генералното консулство на Р България в Солун и Община Солун представят пъту-ващата изложба на ДКИ „Гутенберг и славянският свят“ в периода 5-12 юни 2018 г. във Фоайето на Община Солун. Експозицията се състои от 24 илюстративни табла, в които се проследяват основните моменти от развитието на кирилското книгопечатане от ХV в. до ХІХ в. и се акцентира на хронологията на българското книгопечатане. Включени са фо-тоси на редки и ценни кирилски печатни книги от фондовете на: Националната библио-тека „Св. св. Кирил и Методий“ в София (НБКМ), Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив (НБИВ), Националния исторически музей в София (НИМ), Църковноисторичес-кия и архивен институт в София (ЦИАИ), Историческия музей в Самоков (ИМ-Самоков) и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЦСВП-СУ).

   Инициативата е част от културната програма на генералното ни консулство в Со-лун за популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС

Предстоящо

150 години от създаването на БАН


      През тази година Българска академия на...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook