За нас

Културен институт към министъра на външните работи

МИСИЯ
Да бъде интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдейства за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

ЦЕЛИ
 Да участва в конструирането на положителния образ на България като съвременна държава с богата древна и динамична съвременна култура и потенциал да даде своя принос в глобалните процеси на междукултурен диалог.
 Да работи и съдейства за издигане значението и ролята на България като активен партньор в международното културно сътрудничество.
 Да съдейства за максималното използване на ресурса на повишения международен авторитет на България за разширяване на културното присъствие на България зад граница.
 Да съдейства за изпълнението на регионални външнополитически приоритети чрез културна дипломация.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ:
 Подкрепя програми и проекти, които поставят акцент върху културното многообразие и междукултурен диалог, като водеща тема в актуалния дневен ред на Европейския съюз
 Насърчава установяването на директни връзки между българските културни оператори и сродни на тях чужди с цел създаване на условия за успешното интегриране на националната култура в европейската и световна сцена.
 Подпомага и работи за приоритетното изпълнение на културни проекти и програми като елемент от трансформацията на културното сътрудничество по посока на интегрирането на междукултурния диалог като водещо за Европейския съюз направление в културната област.
 Развива стратегия и работи за координиране на международната културна дейност на правителствените и неправителствени организации, ангажирани в областта на международната културна политика.
 Насърчава активните на полето културни организации за разширяване на географския периметър за популяризиране на образа на България и повишаване на интереса към нейната история, култура и съвременен духовен облик.
 Стимулира и оказва професионално съдействие на българските дипломатически мисии за изпълнението на двустранни и многостранни културни проекти и прояви.

 

"как виждаш България?" Самуил Стоянов, 2007,
светлинна кутия,  плексиглас, неонови тръби, фолио

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ - Декларации служители от ДКИ по чл. 35, ал. 1,т. 2 по ЗПКОНПИ

В прикачените файлове са публикувани Декларации служители от ДКИ по чл. 35, ал. 1, по т. 1 и т. 2 по ЗПКОНПИ за 2018 година.

Списък на служителите подали декларации по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ

Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ

Заповед за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавния културен институт към министъра на външните работи на Република България, съгл. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ Пълният текст на документа - в приложените файлове

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тези правила се уреждат организацията и реда за работа на служителите в Държавния културен институт към Министъра на външните работи /ДКИ към МВнР/ по изпълнение на Закона за достъп до...

Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Вътрешните правила регламентират управлението на единния фонд на МВнР от художествени произведения в България и в задграничните  представителства. Чл.2 Управлението на фонда се извършва от Държавния културен институт/ДКИ/ към министъра на...

Устройствен правилник за дейността на Културния институт

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ В сила от 19.06.2012 г. Издаден от Министерството на външните работи Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г.

ДОКУМЕНТИ

В тази секция има 2 документа.
За да ги видите моля кликнете тук.
Copyright © 1999 - 2018
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook